Dasar Privasi

Tarikh Berkuat kuasa: 13 Mei 2020

1. Komitmen kami terhadap Privasi Anda

1.1 Sewa Pintar (selepas ini, "Sewa Pintar", "kami", "kami" atau "kami") dimiliki dan dikendalikan oleh Linear Channel Sdn Bhd (No Syarikat 199901014698 (489598-X)). Penyewaan Pintar komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda.

1.2 Dasar Privasi ini ("Dasar") menerangkan cara kami mengumpul, menyelenggara, menggunakan, mendedahkan dan melindungi data peribadi anda (seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) dan data peribadi mana-mana individu pihak ketiga seperti yang dikehendaki oleh anda semasa anda menggunakan laman web https://www.smartrental.my/ ("Platform"). Ia juga memberitahu anda tentang hak anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

1.3 Polisi ini melengkapkan notis dan terma lain (termasuk Terma Penggunaan dan Perjanjian Penyewaan Peralatan) laman web kami) dan tidak bertujuan untuk mengatasinya.

2. Persetujuan Anda Adalah Penting

2.1 Di Sewa Pintar, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang anda sediakan semasa menggunakan Platform ini dengan mematuhi undang-undang Malaysia.

2.2 Sebelum anda menggunakan perkhidmatan kami, sila baca Dasar ini secara keseluruhan, kerana ia berfungsi untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat tentang cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda.

2.3 Sewaan Pintar hanya akan mengumpul dan menggunakan data peribadi anda mengikut undang-undang yang berkenaan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010), Polisi ini dan/atau terma privasi dalam mana-mana perjanjian yang mungkin anda miliki atau akan masukkan dengan Smart Rental.

2.4 Dasar ini menerangkan:

2.4.1 jenis data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dan cara kami mengumpulkannya daripada anda;

2.4.2 bagaimana kami menggunakan data peribadi anda;

2.4.3 pihak-pihak yang kami dedahkan data peribadi anda kepada;

2.4.4 hak berkenaan dengan data peribadi anda; Dan

2.4.5 pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini data peribadi anda.

2.5 Dengan memberikan kami data peribadi anda, menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami dan berkomunikasi dengan kami, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda selaras dengan Dasar ini.

2.6 Jika anda memberikan kami maklumat bagi pihak orang lain, anda mengesahkan bahawa orang lain telah melantik anda untuk bertindak bagi pihaknya dan telah bersetuju bahawa anda boleh:

2.6.1 memberi persetujuan bagi pihaknya untuk memproses data peribadi mereka;

2.6.2 menerima bagi pihaknya sebarang notis privasi; Dan

2.6.3 memberi persetujuan untuk memindahkan data peribadinya di luar negara.

2.7 Jika anda adalah pengguna Platform kami, penyediaan data peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan data peribadi anda, kami tidak akan dapat memproses data peribadi anda untuk tujuan yang digariskan dalam Polisi ini dan mungkin menyebabkan kami tidak dapat menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada, atau menerima pembayaran daripada, anda.

3. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

3.1 Sebagai sebahagian daripada mendaftar untuk akaun pengguna dengan Penyewaan Pintar dan untuk membolehkan kami menangani pertanyaan anda dan/atau secara amnya memberikan anda produk dan/atau perkhidmatan kami, kami mungkin perlu dan/atau mungkin dikehendaki mengumpul, merekod, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan ("proses") data peribadi dan maklumat kewangan tentang anda, termasuk tetapi tidak terhad:

3.1.1 untuk menubuhkan pengenalan diri dan latar belakang anda; dan/atau

3.1.2 untuk menubuhkan kedudukan kewangan dan kebolehan kredit anda (jika perlu).

3.2 Kami boleh, dari semasa ke semasa, mengumpul maklumat peribadi berikut daripada anda ("Data Peribadi"):

3.2.1 maklumat hubungan, seperti nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat dan nombor telefon anda;

3.2.2 maklumat pengenalan peribadi (contohnya nombor kad pengenalan atau nombor pasport);

3.2.3 kewarganegaraan;

3.2.4 umur atau tarikh lahir;

3.2.5 maklumat pengebilan, alamat kediaman dan alamat pengebilan;

3.2.6 maklumat mengenai perniagaan anda, seperti nama syarikat, alamat, jenis perniagaan, pemilik, pengarah dan butiran pemegang saham;

3.2.7 butiran akaun bank termasuk penyata; Dan

3.2.8 judul profesional atau pekerjaan atau pekerjaan,

termasuk apa-apa maklumat lain (seperti maklumat peribadi sensitif (seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)) seperti yang dikehendaki oleh kami dari semasa ke semasa bagi maksud-maksud yang dinyatakan dalam Fasal 3 ini dan Fasal 4 berikut.

3.3 Pengumpulan maklumat peribadi pihak ketiga mungkin perlu untuk memproses dan mendaftar pesanan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu.

3.4 Maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar dengan kami mungkin termasuk maklumat yang mungkin digunakan untuk mengenal pasti individu, seperti nama, nombor pengenalan peribadi, alamat rumah/pejabat, alamat e-mel, nombor telefon dan sebagainya. Selanjutnya, ia juga akan termasuk maklumat perniagaan yang anda menyumbang yang membimbangkan perniagaan anda.

3.5 Kami boleh mendapatkan maklumat ini daripada anda secara langsung dan dari pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

3.5.1 melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh anda dalam pertanyaan, apabila anda mendaftar untuk akaun pengguna dengan kami, apabila menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami, apabila mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan, pertandingan, aktiviti dan promosi Smart Rental, apabila anda menghantar mesej atau berkomunikasi dengan kami melalui telefon, e-mel atau kaedah surat-menyurat lain;

3.5.2 melalui komunikasi lisan dan/atau bertulis anda dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;

3.5.3 melalui mana-mana foto/video yang dikumpul oleh kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;

3.5.4 daripada pihak ketiga yang berhubung dengan anda, seperti rakan kongsi, pengarah, pemegang saham, majikan, pekerja, pemegang akaun bersama, penjamin, tertakluk kepada persetujuan anda terlebih dahulu;

3.5.5 dari analisis cara anda menggunakan dan menguruskan akaun anda dengan kami; dan/atau

3.5.6 daripada sumber-sumber lain yang berkenaan dengannya anda telah memberi persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda dan/atau jika tidak dihadkan.

4. Tujuan Memproses Data Peribadi Anda

4.1 Selain daripada yang dinyatakan di atas, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:

4.2 Di mana anda adalah pengguna Platform:

4.2.1 untuk melaksanakan kewajipan kami berkenaan dengan mana-mana kontrak yang diikat dengan anda;

4.2.2 untuk mentadbir akaun pengguna anda;

4.2.3 untuk menghantar invois dan resit;

4.2.4 untuk menilai pesanan anda untuk mana-mana produk dan/atau perkhidmatan kami;

4.2.5 untuk menyediakan anda dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang telah anda beli;

4.2.6 untuk memproses pesanan anda dan menghantar produk dan/atau perkhidmatan kepada anda;

4.2.7 untuk memproses pembayaran yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang telah anda pesan;

4.2.8 untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui pemeriksaan rujukan kredit;

4.2.9 untuk mengurus dan mengekalkan hubungan anda dengan kami;

4.2.10 untuk memberikan anda maklumat mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran kami dan/atau pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda;

4.2.11 untuk meningkatkan produk dan/atau perkhidmatan kami dan membangunkan produk dan/atau perkhidmatan baru;

4.2.12 untuk memaklumkan anda tentang manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri produk, atau perkhidmatan dan/atau Platform kami;

4.2.13 untuk memaklumkan anda tentang kemas kini perisian yang menjejaskan produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh kami;

4.2.14 untuk memproses penyertaan anda dalam sebarang tawaran, pertandingan, acara, aktiviti, peraduan, undian, tinjauan atau promosi; dan/atau

4.2.15 untuk menggunakan Kuki (seperti yang ditakrifkan di sini) untuk meningkatkan proses, pengiklanan, pemberitahuan, pengesahan, keselamatan dan pematuhan, analisis dan/atau pengurusan keutamaan kami.
4.3 Jeneral:

4.3.1 untuk menjawab pertanyaan, maklum balas dan aduan anda;

4.3.2 untuk meningkatkan kualiti, kecekapan dan penggunaan perkhidmatan Smart Rental;

4.3.3 untuk mengekalkan, mengemaskini, menyatukan dan memperbaiki ketepatan rekod pangkalan data kami;

4.3.4 untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah tanpa nama atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu;

4.3.5 untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis data termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;

4.3.6 untuk memenuhi keperluan pendedahan mana-mana undang-undang yang mengikat Sewa Pintar;

4.3.7 untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;

4.3.8 untuk menilai risiko kewangan dan insurans;

4.3.9 untuk memindah atau menyerahkan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami;

4.3.10 untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan semula apa-apa hutang yang terhutang kepada kami;

4.3.11 untuk mengekalkan keselamatan dan keselamatan perkhidmatan kami;

4.3.12 untuk pengesanan jenayah, pencegahan dan pendakwaan;

4.3.13 untuk mengesan, mencegah dan menangani sebarang isu teknikal yang timbul daripada perkhidmatan kami; dan/atau

4.3.14 untuk sebarang tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan.
4.4 Kami berhak untuk menggunakan foto, imej dan rakaman anda untuk tujuan pemasaran, pengiklanan dan publisiti kami tanpa sebarang pembayaran royalti atau yuran imej kepada anda. Kami juga boleh menerbitkan nama dan foto anda di Platform mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan yang anda sertai bahawa kami mungkin dari semasa ke semasa mengatur. Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan sedemikian, sila tulis kepada kami.

4.5 Kami akan mendapatkan persetujuan berasingan anda untuk sebarang tujuan lain yang tidak termasuk dalam maksud-maksud yang dinyatakan di atas.

5. Pendedahan data Peribadi Anda

5.1 Sebagai sebahagian daripada menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasi yang sama, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda (setakat yang diperlukan) kepada pihak ketiga berikut:

5.1.1 syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan, rakan strategik dan/atau pemberi maklumat kami;

5.1.2 syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan tambah nilai kepada anda (jika perlu);

5.1.3 penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, penilai, pelarasan, juruaudit, perunding cukai, peguam, jurubank, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain) yang diberi kuasa oleh anda;

5.1.4 mana-mana orang yang dimaklumkan oleh anda sebagaimana yang diberi kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun atau produk dan/atau perkhidmatan bagi pihak anda;

5.1.5 mana-mana agensi penarafan, penginsurans atau broker insurans atau pembekal perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung;

5.1.6 mana-mana institusi kewangan, peniaga, penyedia perkhidmatan e-dompet, Persatuan Perkhidmatan Antarabangsa VISA, MasterCard International Incorporated dan persatuan kad lain berhubung dengan mana-mana kad kredit dan/atau kad debit yang dikeluarkan kepada anda;

5.1.7 mana-mana orang yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami;

5.1.8 mana-mana jabatan/agensi kerajaan dan pihak berkuasa berkanun yang berkaitan dengan sebarang penyiasatan atau pertanyaan;

5.1.9 agensi penipuan dan pencegahan jenayah bagi tujuan menilai risiko jenayah, penipuan dan pengubahan wang haram dan ini adalah syarat kami memasuki mana-mana kontrak dengan anda;

5.1.10 penyedia perkhidmatan IT kami yang menyediakan perkhidmatan infrastruktur teknikal, kerja perisian dan pembangunan, menganalas cara perkhidmatan kami digunakan, atau menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada anda; dan/atau

5.1.11 pihak-pihak lain yang berkenaan dengannya anda telah memberikan persetujuan nyata atau tersirat anda.

5.2 Dengan kebenaran anda, kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda melalui perkhidmatan kami kepada pihak ketiga. Jika anda membenarkan pendedahan ini, sekatan penggunaan dan pendedahan yang terkandung dalam Dasar ini tidak akan terpakai kepada pihak ketiga tersebut. Kami tidak mengawal amalan privasi mana-mana pihak ketiga.

5.3 Kami tidak mempunyai sebarang sekutu, tetapi jika kami lakukan pada masa akan datang, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada syarikat induk, mana-mana anak syarikat atau syarikat lain di bawah kawalan bersama (secara kolektif, "Ahli Gabungan"), dalam hal ini kami akan memerlukan Ahli Gabungan kami untuk menghormati Dasar ini.

5.4 Data Peribadi anda juga boleh didedahkan sebagai sebahagian daripada sebarang penggabungan, pengambilalihan, usahasama, pembiayaan hutang, penjualan SewaAn Pintar atau aset perniagaannya, serta sekiranya terdapat insolvensi, kebankrapan atau penerima di mana Data Peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga sebagai salah satu aset perniagaan kami. Dalam keadaan sedemikian, kami akan cuba memaklumkan anda sebelum Data Peribadi anda dipindahkan, tetapi anda mungkin tidak mempunyai hak untuk menarik diri daripada, atau membantah, sebarang pemindahan tersebut.

5.5 Fasal di atas 5.1 dan 5.2 adalah tertakluk, pada setiap masa, kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, piawaian, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai bagi SewaAn Pintar (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

6. Pendedahan untuk Tujuan Pemasaran dan Promosi

6.1 Jika anda telah memberikan kami kebenaran anda, kami boleh menghubungi anda melalui pos, telefon, SMS, teks / gambar / video dalam talian pemesejan segera, e-mel atau kaedah surat-menyurat lain mengenai kami atau rakan strategik kami', penaja atau produk, perkhidmatan, promosi, tawaran istimewa, acara atau aktiviti yang mungkin menarik minat anda.

6.2 Kami tidak dan tidak akan mendedahkan, menyewa, menjual atau sebaliknya menyediakan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung.

6.3 Jika anda memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi pemasaran, pemberitahuan dan bahan daripada kami, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa.

6.4 Anda boleh memilih sama ada anda ingin terus menerima surat berita, kemas kini, bahan promosi, salam perayaan atau komunikasi lain. Di samping itu, anda boleh "menarik diri" menerima sebarang kategori langganan, pemasaran atau e-mel promosi daripada kami dengan mengikuti arahan berhenti melanggan atau menggunakan pautan berhenti melanggan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa selagi anda kekal sebagai pengguna dengan kami, anda tidak boleh "memilih untuk keluar" menerima pemberitahuan dan bahan berkaitan pengguna daripada kami.

7. Situasi Di mana Kami Mendedahkan Data Peribadi Anda

7.1 Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, kami sebaliknya akan melayan Data Peribadi anda sebagai peribadi dan sulit
dan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa kecuali dalam mana-mana situasi berikut:

7.1.1 di mana anda telah memberi kebenaran untuk kami mendedahkan Data Peribadi anda selaras dengan Dasar ini;

7.1.2 di mana kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang;

7.1.3 jika dikehendaki atau diberi kuasa oleh mana-mana perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa kerajaan dengan bidang kuasa ke atas Sewa pintar;

7.1.4 di mana kami boleh memindahkan hak dan kewajipan di bawah Polisi ini; dan/atau

7.1.5 di mana kami dikehendaki memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan.

8. Keselamatan Data

8.1 Memandangkan kami komited untuk melindungi Data Peribadi anda, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi anda daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, perubahan atau kemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, semasa memproses Data Peribadi anda.

8.2 Mana-mana Data Peribadi yang diberikan kepada kami disimpan pada pelayan selamat. Sifat Internet adalah sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat menjamin atau menjamin keselamatan apa-apa maklumat yang anda hantar kepada kami melalui Internet. Tiada penghantaran data melalui Internet boleh dijamin 100% selamat. Walau bagaimanapun, kami juga akan menggunakan dan mengekalkan prosedur keselamatan yang sesuai untuk mengurus dan melindungi penggunaan dan penyimpanan rekod yang mengandungi Data Peribadi anda, dan ini termasuk menyemak dan mengemas kini langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang mengawal pemprosesan Data Peribadi yang akan dijalankan.

8.3 Kami tidak akan menyimpan sebarang Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang perlu diproses. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi tersebut dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan.

9. Kewajipan Anda Untuk Memberikan Data Peribadi Lengkap

9.1 Di mana ditunjukkan, adalah wajib bagi anda untuk memberikan Data Peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses pesanan anda untuk produk dan/atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk menyediakan Data Peribadi yang wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses pesanan anda atau menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda.

9.2 Anda mengesahkan bahawa semua Data Peribadi anda adalah benar, tepat dan lengkap dan tiada Data Peribadi yang diberikan mengelirukan atau ketinggalan zaman. Sekiranya terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda, anda akan mengemas kini kami dengan segera pada sebarang perubahan tersebut.

10. Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi Anda

10.1 Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami, dan yang berikut akan terpakai:

10.1.1 Anda mungkin mempunyai akses kepada Data Peribadi anda dengan membuat permintaan melalui support@smartrental.my, tertakluk kepada pembayaran yuran pemprosesan yang berkaitan (jika berkenaan). Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyediakan anda dengan salinan Data Peribadi yang diminta dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh penerimaan Borang Permohonan Akses yang lengkap dan yuran pemprosesan.

10.1.2 Sila ambil perhatian bahawa Penyewaan Pintar mungkin perlu menahan akses kepada Data Peribadi anda dalam situasi tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan kepada anda sebab-sebab untuk tidak dapat akur kepada permintaan anda.

10.1.3 Apabila permintaan anda untuk akses data berjaya dan anda berpendapat bahawa Data Peribadi tersebut yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkaitan, tidak terkini, anda boleh membuat permintaan untuk membetulkan Data Peribadi tersebut.

10.1.4 Anda juga boleh membantu kami untuk menyimpan Data Peribadi anda (seperti alamat surat-menyurat semasa anda) terkini, kerana ia akan membolehkan kami melayani anda dengan lebih baik.

10.1.5 Sekiranya anda ingin membetulkan atau mengemas kini Data Peribadi anda yang telah diberikan kepada kami, anda boleh menulis atau memaklumkan kami di alamat yang disediakan dalam Klausa 10.1. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk membetulkan Data Peribadi anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh penerimaan permintaan bertulis anda.

10.1.6 Sila ambil perhatian bahawa Smart Rental boleh menggunakan budi bicaranya dalam membenarkan pembetulan atau pengemaskinian yang diminta atau mungkin memerlukan bukti dokumentari selanjutnya maklumat baru untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

11. Bersenam Pilihan Anda Berhubung Dengan Pendedahan dan Penggunaan Data Peribadi Anda

Tertakluk kepada hak dan kewajipan kontrak kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda boleh menggunakan pilihan anda berhubung dengan pendedahan, pengekalan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh Smart Rental. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di:

11.1.1 Tel: (+60)3-798 70 619

11.1.2 Emel: support@smartrental.my

12. Pemindahan Data Peribadi

Data Peribadi anda boleh dipindahkan ke, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain daripada bidang kuasa pemerbadanan syarikat anda, negara asal anda atau sebaliknya di negara, negeri dan bandar di mana anda hadir semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh Smart Rental ("Negara Alternatif") di mana pelayan Smart Rental dan/atau penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi terletak di luar negara asal anda atau Negara Alternatif") di mana pelayan Smart Rental dan/atau penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi terletak di luar negara asal anda atau Negara Alternatif. Anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi anda keluar dari negara asal anda atau Negara Alternatif seperti yang diterangkan di sini.

13. Biskut

13.1 Sewa pintar, sekutu, pelesenan dan pihak ketiga yang kami kongsikan, boleh menggunakan kuki, suar web, tag, skrip, objek kongsian tempatan seperti HTML5 dan Flash (kadang-kadang dipanggil "kuki kilat"), pengecam pengiklanan (termasuk pengecam mudah alih seperti IDFA Apple atau ID Pengiklanan Google) dan teknologi yang serupa ("Cookies") berkaitan dengan penggunaan Platform anda. Kuki mungkin mempunyai pengecam unik, dan tinggal, antara tempat lain, pada komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, dan di laman web kami. Kuki boleh menghantar maklumat tentang anda dan penggunaan produk dan/atau perkhidmatan kami, seperti jenis pelayar anda, pilihan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipaparkan kepada anda atau yang telah anda klik pada, dan tarikh dan masa penggunaan anda. Kuki mungkin berterusan atau disimpan hanya semasa sesi individu.

13.2 Sewa Pintar boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan Cookies di Platform untuk mengumpul jenis maklumat yang sama untuk tujuan yang sama Smart Rental lakukan untuk dirinya sendiri. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan maklumat yang mereka kumpulkan dengan maklumat lain yang mereka ada mengenai anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai sebarang tanggungjawab, akses kepada, atau kawalan ke atas Cookies yang mereka gunakan.

13.3 Selain itu, kami mungkin berkongsi maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi daripada atau mengenai anda dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengecam pengiklanan, atau hash kriptografi pengecam akaun biasa (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan yang disasarkan.

13.4 Jika anda tidak mahu Data Peribadi anda dikumpulkan melalui Kuki di Platform, anda boleh menyahaktifkan Kuki dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menyekat atau menyahaktifkan kuki, dengan menghapuskan sejarah penyemakan imbas anda dan membersihkan cache daripada pelayar internet anda. Anda juga mungkin boleh mengehadkan perkongsian kami terhadap beberapa maklumat ini melalui tetapan peranti mudah alih anda.

14. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Platform ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa Smart Rental tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan data dan maklumat oleh pihak ketiga tersebut. Jika anda memberikan maklumat secara langsung kepada laman-laman tersebut, dasar privasi dan terma perkhidmatan di laman-laman tersebut adalah terpakai dan Penyewaan Pintar tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi laman-laman tersebut.

15. Data Peribadi daripada Individu Bawah Umur dan Lain-lain

15.1 Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, anda ber kewajipan untuk tidak membenarkan individu di bawah umur lapan belas (18) tahun) di bawah jagaan anda untuk menyerahkan Data Peribadi kepada Smart Rental dalam kapasiti mereka sendiri. Sekiranya data peribadi tersebut diberikan kepada Smart Rental, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Dasar ini dan bertanggungjawab terhadap tindakannya.

15.2 Dalam beberapa keadaan di mana anda mungkin telah memberikan Data Peribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti pasangan anda, ahli keluarga, rakan, rakan kongsi perniagaan, pemegang saham atau pengarah), dalam keadaan sedemikian anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan data peribadi mereka kepada Smart Rental dan anda telah mendapat persetujuan mereka untuk Data Peribadi mereka diproses dan digunakan dalam cara yang dinyatakan dalam Polisi ini.

16. Pertanyaan atau Aduan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berhubung dengan Dasar ini atau cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, sila hubungi kami di:

16.1.1 Tel: (+60)3-798 70 619

16.1.2 Emel: support@smartrental.my

17. Pindaan dan Bahasa

17.1 Sewa Pintar berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma-terma Polisi ini pada bila-bila masa, dan dari semasa ke semasa, dengan meletakkan Dasar yang dikemas kini di Platform. Dengan terus berkomunikasi dengan Smart Rental, terus menggunakan produk dan/atau perkhidmatan Smart Rental berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Dasar ini, anda mengakui bahawa tindakan tersebut akan menandakan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan tersebut.

17.2 Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain dalam Polisi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.